Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie  bservices.pl

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest B-Services Sp. z o.o., mający siedzibę we Wrocławiu (51-203) przy ul. Sewastopolskiej 2, odpowiadający za zapewnienie funkcjonowania portalu bservices.pl.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – B-Services Sp. z o.o. można skontaktować się:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pod adresem email biuro@bservices.pl, lub listownie kierując korespondencję na adres siedziby administratora. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług cyfrowych dostępnych w serwisie obywatel.gov.pl.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Zakres przetwarzanych danych odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe są również przekazywane Centralnemu Ośrodkowi Informatyki z siedzibą we Wrocławiu (51-203) przy ul. Sewastopolskiej 2 jako podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju serwisu bservices.pl

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez taki okres, który wymagany jest w związku z Usługą, z której Pan/Pani korzysta.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Jest to możliwe po uwierzytelnieniu się na założonym przez siebie koncie, w sposób ustalony przez użytkownika tego konta.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wymaga podania danych określonych w art. 20ad.
Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana usługę cyfrową udostępnioną w serwisie obywatel.gov.pl. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług.